fbpx

מרתון היסטוריוגרפיה

חטיבת ידע ראשונה – ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

חטיבת ידע שניה – הלאומיות בישראל ובעמים – ראשית הדרך עד 1920

חטיבת ידע שלישית – התנועה הלאומית היהודית המודרנית – הציונות

חטיבת ידע רביעית – בונים מדינה במזרח התיכון

חטיבת ידע חמישית – מדינת ישראל במזרח התיכון

ציוני דרך עיקריים בבניית המדינה החשמונאית

דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל

הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות לגביו

תוצאות המרד הגדול והמעבר מייאוש לבנייה

עליית הלאומיות באירופה במאה ה – 19

התנועות הלאומיות באירופה במאה ה – 19 ואיטליה כמקרה מדגים

המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה – 19 – חלק א’

המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה – 19 – חלק ב’

תנועה לאומית מדגימה באירופה במאה ה – 19 – איחוד איטליה – חלק א’

תנועה לאומית מדגימה באירופה במאה ה – 19 – איחוד איטליה – חלק ב’

קווי הדימיון בין המאבק הלאומי באיטליה לבין דפוסי התנועות הלאומיות באירופה

הגורמים לצמיחת הציונות ופועלו של בנימין זאב הרצל

פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה

התנועה הציונית בזמן מלחמת העולם הראשונה

הצהרת בלפור והשוואה בין הציונות לתנועות לאומיות אחרות באירופה במאה ה – 19

נוסח ההצהרה, ניתוח תוכנה והקשיים שנבעו ממנה

מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי

העברת שאלת א”י לאו”ם

מלחמת העצמאות – נושאי חתך

תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה

גורלם של יהודי ארצות האסלאם

מלחמת יום הכיפורים

עלייה וקליטה במדינת ישראל

עקרונות האידיאולוגיה הנאצית

הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון

נאציפיקציה: תהליך המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם

מדיניות הנאצים כלפי היהודים בגרמניה עד לתחילת המלחמה

“הסדר החדש” והמדיניות הנאצית כלפי היהודים בפולין

הקמת הגטאות ותנאי החיים בגטו

דרכי ההתמודדות עם החיים בגטו

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית ויחס האוכלוסייה כלפי היהודים בארצות הכיבוש הנאצי

מהי דמוקרטיה – חלק א’

מהי דמוקרטיה – חלק ב’

מהי דמוקרטיה – חלק ג’

« » page 1 / 7
Scroll to Top

מה מעניין אותי?

בגרויות

לו”ז בגרויות
פתרונות בגרות
איך עונים על שאלות בגרות

פתרונות לבתי ספר

ערכות לימוד
חינוך פיננסי

כניסת תלמידים

דילוג לתוכן